In Oktober 2011 is ʼn Dagkonferensie gehou by die Departement Praktiese Teologie aan die Universiteit van Pretoria getiteld “Liturgie: wat is aan die gang?” waartydens ʼn nuwe navorsingsgroep ook tot stand gekom het. Die titel van die dagkonferensie is ʼn verwysing na die praktiese teoloog van Princeton, Rick Osmer, se eerste sogenaamde beskrywend empiriese vraag wat kom uit sy 2008 boek Practical Theology. An Introduction. Die byeenkoms as sodanig was gereël nadat die behoefte uit verskeie oorde uitgespreek is na ʼn groep, soortgelyk aan groepe wat al in die verlede in Gauteng gefunksioneer het, wat spesifiek nadink en navorsing doen oor liturgie en aanbidding. En as afskop is besluit om die aktuele ritueel-liturgiese praxis in kaart te bring deur ʼn aantal meer empiries beskrywende bydraes deur liturgiste en liturgie-studente.
Die bydraes het in konsentriese sirkels beweeg en eers heel breed die rituele landskap verken onder die algemene noemer “Liturgie buite-om die kerkgebou”. Hier het ekself gepraat oor “Die Suid-Afrikaanse rituele landskap” en Daléne Flynn oor “Sport as ritueel”. Daarna is die fokus nouer toegespits met bydraes wat gehandel het oor “Liturgie binne die kerkgebou”. Hier was daar bydraes van prof. Hennie Pieterse getiteld “Die Suid-Afrikaanse liturgiese landskap” en van dr. Ferdie Clasen getiteld “Die Nederduitse Gereformeerde liturgiese landskap van 2011”. Ten slotte was daar bydraes wat gefokus het op meer spesifieke soorte binne-kerklike liturgie en het Suzanne Kleynhans ʼn aanbieding gedoen oor “Weeklikse Nagmaal in Pretoria” na aanleiding van haar onlangse navorsing en Jan-Hendrik du Plessis het ook sy navorsing aangebied en gepraat oor “Tiener-aanbidding in Pretoria”. Enkele van hierdie genoemde bydraes word in ʼn verkorte vorm in hierdie nuusbrief ingesluit. Volledige bibliografiese besonderhede vir sommige van hierdie bydraes is in die meegaande literatuurlys opgeneem.
Na afloop van die konferensie is besluit dat daar voortgegaan sal word met hierdie inisiatief met Cas Wepener as algemene sameroeper. Prop. Suzanne Kleynhans sal dien as skriba en enige navrae kan op hierdie stadium aan haar gerig word by suzannekleynshans@gmail.com of cas.wepener@up.ac.za. Die naam wat voorlopig gekies is vir hierdie inisiatief, te wete “Worship in Africa Research Group” (WARG) wil vernaamlik twee aksente van hierdie groep uitlig. Eerstens wil die groep eksplisiet die realiteit van die Afrika konteks (van NGK tot AOK liturgieë) van ons ritueel-liturgiese praktyk ernstig neem en tweedens sal daar ʼn bewuste fokus wees op akademiese navorsing en ʼn meer akademiese benadering tot die onderwerp. Vir 2012 word verdere Dagkonferensies beplan en hoop ons om die homileet prof Leonora Tisdale van Yale te ontvang, asook prof. Marcel Barnard van die Protestantse Theologische Universiteit in Nederland wie ook albei bydraes sal lewer.
Ten slotte wil ons hier ons dank uitspreek teenoor die redaksie van www.teo.co.za vir hulle bereidheid om van tyd tot tyd ʼn nuusbrief van WARG aanlyn te publiseer waarvan hierdie die eerste is. Benewens die bydraes in verkorte vorm gebruik ons hier ook die geleentheid om enkele nuwere liturgiewetenskaplike publikasies bekend te stel waaraan groeplede op een of ander wyse meegewerk het gedurende 2011.

Liturgiese publikasies van mede-werkers (2011)

 • Bartlett, A.L. et al (reds.). 2011. Preekstudies met liturgiese voorstelle gebaseer op die kerkjaar. Bybelmedia/ Buvton.
 • Combrinck, M. 2011. Die soeke na ʼn konteks-relevante, gereformeerde liturgie vir die Nederduitse Gereformeerde Studentegemeente PUK-Kandelaar. MDiv Skripsie: Universiteit van Pretoria.
 • Du Plessis, J-H. 2011. ʼn Waarderende ondersoek na tiener-aanbidding in die Nederduitse Gereformeerde Kerk: ʼn ritueel liturgiese ondersoek na drie gemeentes in Pretoria. MDiv Skripsie: Universiteit van Pretoria.
 • Flynn, D.S. 2011. ʼn Verkennend-beskrywende prakties-teologiese ondersoek na die waarde van ‘liturgiese’ momente binne sport gemik op liturgiese inkulturasie. MDiv Skripsie: Universiteit van Pretoria.
 • Kleynhans, S.C. 2011. ʼn Prakties-Teologiese ondersoek na die pastorale dimensie van die nagmaal soos gevier in die aanddiens van die N.G. Gemeente Riviera-Jakaranda. MDiv Skripsie: Universiteit van Pretoria.
 • Langenhoven, H. 2011. Ekologiese liturgieë in die leesrooster 2011-2010: ʼn kritiese evaluering en voorstelle. MDiv Skripsie: Universiteit van Pretoria.
 • Müller, B.A. & Wepener, C.J. 2011, ‘Applying grounded theory to data collected through participatory research on AIC liturgical rituals: A comparative study’, HTS Teologiese Studies/ Theological Studies 67(2), Art. #1034, 8 pages. http:// dx.doi.org/10.4102/hts. v67i2.1034.
 • Wepener, C.J. en M. Barnard. 2011. “Basisliturgie vir die Seisoen van Barmhartigheid” asook deur C.J. Wepener die individuele liturgieë vir die Seisoen van Barmhartigheid, in: Preekstudies met liturgiese voorstelle gebaseer op die kerkjaar. BybelMedia/ Buvton.
 • Wepener, Cas. 2011. Soos ‘n blom na die son draai. ‘n Liturgiese bronboek. Wellington: Bybelmedia.
 • Wepener, C.J. 2011. “Liminality: Recent Avatars of this Notion in a South African Context”. Jaarboek voor liturgieonderzoek/Yearbook for Liturgical and Ritual Studies 27 (2011) 189-208.
 • Wepener, C.J. Mbaya, H. & M. Barnard. 2011. “Worship in the Corinthian Church of Zion in Phepheni”. Studia Liturgica.
 • Wepener, C.J. 2011. “Nuwe tendense buite-om die erediens van die 21ste eeu. ʼn Beskrywende liturgie-historiese en hedendaagse verkenning”. NGTT 52 (1&2) 257-271.
Share this / Deel hierdie: