Ds Pieter van Drimmelenmedalje

Die reglement vir die toekenning van die Ds Pieter van Drimmelenmedalje bepaal dat die prys jaarliks beskikbaar is vir aktiwiteite wat onder andere verband hou met die publikasie van teologiese handboeke in Afrikaans vir gebruik deur universiteitstudente. In hierdie verband het prof Andries van Aarde die afgelope 29 jaar ‘n onmisbare bydrae gelewer, veral wanneer die traagheid van uitgewers om teologiese handboeke in Afrikaans te publiseer in ag geneem word.

Nieteenstaande hierdie stand van sake het daar reeds ses handboeke uit sy pen (vier as mede-outeur en/of medewerker) verskyn wat reeds vir dekades lank aan studente voorgeskryf word. ’n Verdere veertig gepubliseerde artikels is as klasdiktate aangebied (uit die meer as 167 wat hy reeds in geakkrediteerde joernale gepubliseer het!). Prof Van Aarde is ook die outeur van meer as 15 volledige studiehandleidings waarvan die oorgrote meerderheid ook steeds aan studente in die vakgebied Nuwe-Testamentiese Wetenskap voorgeskryf word.

Daar word wyd erkenning daaraan gegee dat prof Van Aarde die eerste Nuwe-Testamentikus is wat teologiese studente in Suid-Afrika aan die vertellersperspektief-analise (narratologie) en die sosiaal-wetenskaplike lees van tekste bekend gestel het. Danksy hom het studente kennis geneem van die debat rondom die ondersoek na die historiese Jesus –vraagstuk en ook die vaardigheid ontwikkel om met die antieke tekste in die Bybel teks op ‘n kultuursensitiewe wyse om te gaan. Die ander topoi van die Nuwe-Testamentiese Wetenskap wat deur sy klasdiktate en studiehandleidings gedek word is onder andere die volgende: eksegetiese benaderings tot die teks van die Nuwe Testament, die eksegese en teologie van die evangelies, Bybelse teologie, die kultuur-historiese agtergrond van die Nuwe Testament, epistemologie (kenteorie), hermeneutiek, Christologie, ekklesiologie en die teologie van Paulus.

Uit bogenoemde is dit duidelik waarom prof Van Aarde reeds by vyf geleenthede (in siklusse van 3 jaar) deur die Universiteit van Pretoria as Uitnemende Presteerder bekroon was. Toe hy in voltydse diens van die Universiteit was, is hy ook deur die Nasionale Navorsingstigting (NNS) gegradeer. Hierbenewens is hy sedert 1985 redakteur van die HTS Teologiese Studies, die oudste en omvangrykste teologiese vaktydskrif in Suid-Afrika (gestig 1943). Hierdeur het hy merkbare invloed op die Suid-Afrikaanse teologie uitgeoefen en tegelyk ook internasionale erkenning ontvang.

Die toekenning van die Ds Pieter van Drimmelenmedalje gee aan prof Van Aarde erkenning as ‘n Bybelwetenskaplike wat die afgelope 29 jaar ‘n enorme bydrae tot die verstaan van die Nuwe Testament in Afrikaans gelewer het. Die wyse waarop menige van sy studente, predikante, kerklidmate en gelowiges met die Nuwe Testament omgaan, getuig hiervan.

Meneer die voorsitter, ek versoek u vriendelik om die Ds Pieter van Drimmelenmedalje aan professor Andries Gideon van Aarde te oorhandig.

Share this / Deel hierdie: