Met die toekenning van die HCM Fourie-erepenning aan prof Johan Buitendag word erkenning gegee vir sy uitnemende diens as teoloog, predikant en voormalige voorsitter van die Algemene Kerkvergadering van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika. 
Johan Buitendag is op 20 November 1953 gebore. Hy word op 27 November 1977 as predikant van die Nederduitsch Hervormde Kerk georden en bedien die gemeentes Parkrand, Randburg en Stellenbosch. Gedurende die periode 1984 en 1985 studeer hy onder die internasionaal erkende Lutherse geleerde Friedrich Mildenberger in Erlangen, Duitsland. Saam met prof Mildenberger delf hy diep om die teologiese denke van Karl Heim, Friedrich Gogarten, Günter Altner, Karl Barth en Jürgen Moltmann te begryp en te verduidelik. 
Johan Buitendag is ‘n gewaardeerde en aktiewe lid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, lid van die vooraanstaande American Academy of Religion (AAR), lid van die International Reformed Theological Institute (IRTI), lid van die European Society for the Study of Science Theology (ESSSAT), lid van die Ian Ramsey Centre for the Interdisciplinary Study of Religious Beliefs in Relation to the Sciences and Medicine, gesetel by die Universiteit van Oxford, en lid van die Dogmatologiese Werkgemeenskap van Suid-Afrika.

Hy was die eerste teoloog in Suid-Afrika wat ‘n doktorale proefskrif oor die ekoteologie voltooi het. In 1985 ontvang hy sy DD van die Universiteit van Pretoria. Hy beklee die pos SAUK-hoof Godsdiens in die periode 1989 tot 1994. Hy behaal in 1995 die graad MCom in Ondernemingsbestuur aan die Universiteit van Johannesburg. In 2001 word hy benoem as professor in Sistematiese Teologie en Christelike Etiek aan die Universiteit van Pretoria, as adjunkdekaan van die Fakulteit Teologie in 2004 en as dekaan in 2010.

Sy teologie word gekenmerk deur ‘n dinamiese werklikheidsverstaan. ‘n Kritiese waardering en aanpassing van Karl Barth se skeppingsleer bring hom tot die ontwikkeling van ‘n eie kenmerkende teologie van die natuur. As deurwinterde Reformatoriese teoloog toon hy aan dat die Protestantse skolastiek die begrip sola Scriptura oorspan. Johan Buitendag is ‘n dinamiese Christengelowige wat in konstante dialoog met natuurwetenskap die werklikheid probeer verstaan. Die grond van sy teologiese beklemtoning is ‘n eties verantwoorde lewe in die teenwoordigheid van God. Sy ekoteologie het veral relevansie vir sy verstaan van tyd en ewigheid. Sy publikasies is talryk en bestaan uit akademiese artikels en hoofstukke in boeke.

Sy bydrae tot teologiese opleiding, in sy hoedanigheid as dekaan van die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van Pretoria sedert 2010, is onberekenbaar in waarde. Met sy kritiese solidariteit verwesenlik hy die ideaal van wat in die Hervormde Kerk van ‘n Bybels-Reformatoriese teoloog verwag word. In die historiese annale is dit opgeteken dat Johan Buitendag en die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering tydens die periode van sy leierskap gedurende 2004 en 2007 die Hervormde Kerk oor die Suid-Afrikaanse Rubicon op ‘n toekomspad van geen terugkeer meer gelei het en die Hervormde Kerk weer deel gemaak het van die Hervormde kerkfamilie in die wêreld.

 

Share this / Deel hierdie: