Meer as ‘n miljoen lesers het The Shack onder oë gehad. Enersyds spreek die boek ‘n diep spirituele soeke aan, andersyds word dit afgekeur op grond van patripassionisme en modalisme. Hierdie artikel bestaan uit twee afdelings. Die eerste afdeling beoordeel die mate waarin die religieuse boodskap van die boek getrou is aan die tekste van die Bybel. Die tweede afdeling het ‘n meer dogmatiese inslag en fokus op die onortodokse siening van die Drie-enige God soos wat dit in The Shack uitgebeeld word. Het die outeur van The Shack en die Pauliniese en Johannese mistiek dalk iets in gemeen? Dit is wat hierdie artikel probeer bewys. Die outeur van hierdie boek sowel as die Bybelse skrywers wil ‘n God voorstel wat hier en nou teenwoordig is. Immanente gemeenskap met ‘n transendente God gebeur in die hede – dit is nie iets vir die toekoms en buite bereik van die tyd en ruimte waarbinne die mens hom/haarself bevind nie. Die eindtyd word binne die sfeer van die hede ingetrek. God Drie-enig ontmoet die mens wat diep seergekry het, binne ‘n ‘shack’, nie in die kerk of in die Skrif nie. Dit is onmoontlik om God in te perk.    

 

Kliek hier om die volle artikel te lees:

Van Aarde, A., 2009, ‘God, the Christ and the Spirit in William P. Young’s bestseller The shack seen from a Pauline and Johannine perspective’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 65(1),Art. #305, 9 pages. DOI:10.4102/v65i1.305

Share this / Deel hierdie: