So is vervul wat die Here deur die profeet gesê het: ‘Uit Egipte het Ek my seun geroep’ (Hos 11:1 en Matt 2:15).

Die verhouding tussen die Ou en Nuwe Testament is kompleks en meerduidig. Beide Testamente is met ‘n naelstring aan mekaar verbind. Sonder die Ou Testament kan ons die Nuwe Testament asook die lewe en werk van Christus nie verstaan nie. Christene kan verder nie die Bybel sonder die Nuwe Testament lees nie.

Een van die belangrikste beginsels van Bybelverstaan is om elke Bybelteks binne sy eie kultuur-historiese, kultiese en literêre konteks(te) te verklaar. Hierdie soort Bybellees respekteer die gesag van die Bybel. Dit beteken dat ons Ou-Testamentiese tekste eerstens teen die agtergrond van die antieke Nabye Ooste moet uitlê. Jy kan nie ‘n teks met die inhoud, voorveronderstellings en bedoeling van latere kontekste en tye verstaan nie.

In antieke tye het Bybeltekste gegroei deur prosesse van herinterpretasie. Tekste is in latere, nuwe kontekste weer gelees en dan nuut geherinterpreteer. Hierdie leesproses gebeur binne die Ou Testament, maar ook tussen die Ou- en Nuwe Testament. Tekste wat so nuut gelees is binne die Ou Testament is byvoorbeeld die Tien Gebooie (Eks 20 en Dt 5), die interpretasie van Israel se geskiedenis (Sam – Kon en 1-2 Kron) asook herhalende psalms (Pss 14 en 53; 40:14ev en 70). Jonger boeke soos Rut, Jona en Kronieke interpreteer weer vroeëre godsdienssienings van Israel en gee nuwe inhoude daaraan.

Die Nuwe Testament interpreteer talle Ou-Testamentiese tekste. Hiermee erken die Nuwe Testament die gesag van die Ou-Testamentiese ‘geskrifte’; asook die werk van Israel se God wat later weer in Jesus Christus sigbaar word.

Matteus rig sy evangelie tot die Jode. Hulle ken Israel se geskiedenis en ‘geskrifte’ goed. Hy vertel Jesus se geboorteverhaal met verskeie sinspelings na en ooreenkomste met Israel se geskiedenis. Soos Israel wat in Egipte beland en God hulle na onderdrukking bevry, so moes Jesus se ouers na sy geboorte na Egipte vlug en terugkeer. Herodus wou die Jesuskind doodmaak.

God bewys sy liefde aan Israel deur hulle uit Egipte te lei en van slawerny te bevry. “Ek het hom, my seun, uit Egipte geroep”, sê Hosea (11:1). God se liefde en reddingskrag word bevestig wanneer Matteus Hosea se woorde op Jesus toepas. Hierdie aanhaling kry nuwe betekenis met Matteus se geboorteverhaal van Jesus.

God se werk met Israel word in Jesus se lewe en werk bevestig. Hy doen dit ook in jou lewe.

Here, dankie dat U u werk in Christus opnuut bevestig. Deur u Gees bewerk U dieselfde krag in my lewe.

Share this / Deel hierdie: