Vanjaar vier die Ou-Testamentiese Werkgemeenskap van Suid-Afrika (OTWSA) sy sestigste bestaansjaar en in die volgende maande gaan ons hierdie gebeurtenis op verskillende maniere toelig. Die OTWSA was en is steeds meer as net ‘n organisasie wat eenmaal per jaar byeenkom, maar is ‘n groot intellektuele gebeurtenis wat ‘n enorme bydrae tot die wetenskaplike verstaan van die Hebreeuse Bybel gelewer het, maar ook die Suid-Afrikaanse teologie help vorm het.

Die OTWSA het in 1957 in Stellenbosch tot standgekom toe ‘n groep Ou Testamentici van oor die hele land bymekaargekom en oor die stigting van ‘n organisasie wat Ou Testamentici en Semitici kon saambind, besin. Dit moes ‘n ruimte skep waarin wetenskaplike besinning kon plaasvind en ‘n wetenskapike joernaal beslag kon kry.

Albertus van Zyl het die inisiatief geneem want na die bywoning van ‘n Ou Testament-kongres in Europa wou hy dat iets soortgelyk ook in Suid-Afrika moet gebeur. Hy het Adrianus van Selms en Barend Gemser ganader en dit het tot die stigting van die OTWSA in Desember 1957 gelei. Sedert daardie Desesmberdag het die OTWSA jaarliks vergader en het die amptelike tydskrif van die OTWSA, Old Testament Essays, tot ‘n internasionale joernaal gegroei. Op die amptelike OTWSA-webwerf verskyn die volgende samevatting.

Die OTWSA is in 1957 gestig deur professore en senior lektore wat by die dosering van die vak Ou Testament en/of Semitiese Tale aan Suid-Afrikaanse Universiteite betrokke was. Daar is besluit om jaarliks ’n kongres te hou en om die referate wat gelewer is onder die vaandel van die OTWSA te publiseer.  Vir die eerste dertig jaar is die referate as kongresverrigtinge gepubliseer en dit het die titel OTWSA/OTSSA, die datum, en die tema van die kongres op die titelbladsy gehad (b.v. OTWSA/OTSSA 27 [1984] Studies in the Succession Narrative). Hierdie publikasies het gou hul weg gevind na oorsese kollegas en biblioteke. Die bestuur het hulself ook die taak opgelê om vooraanstaande oorsese Ou-Testamentici te nooi om referate te kom lewer. Dit het bygedra tot die daarstel van goeie ’n verhouding met oorsese kollegas. Sedert 1988 word van die referate in die tydskrif Old Testament Essays (New Series) gepubliseer. Hierdie tydskrif wat aanvanklik deur kollegas aan die Universiteit van Suid-Afrika begin is, is in 1988 deur die OTWSA oorgeneem en het nou die toonvenster geword van navorsing wat aan Suid-Afrikaanse universiteite gedoen word.

Die werkgemeenskap was relatief klein aan die begin (nie meer as twintig lede nie), maar die lidmaatskap het oor die jare aangegroei tot ’n drie syfergetal. Die OTWSA is tans byna tweehonderd lede sterk. Hierdie groei in ledetal hou onder andere verband met kollegas uit die res van Afrika wat deesdae by die werkgemeenskap aansluit en van die kongresse bywoon.

As ’n mens op die pad van die OTWSA terugkyk, vervul dit jou met enorme verwondering. Oor die jare het baie mense buitengewoon hard gewerk om die jaarlikse kongres te laat gebeur, lesings te lewer, die tydskrif (Old Testament Essays) te laat verskyn, artikels en boeke te skryf, baie hoë wetenskaplike standaarde te handhaaf, nuwe lede te werf, en die Ou Testamentiese wetenskap plaaslik sowel as internasionaal relevant te maak. Waarskynlik is daar behalwe die NTWSA nie nog ’n Suid-Afrikaanse teologiese werkgemeenskap met so ’n infrastruktuur, wetenskaplike standaard en opgetekende geskiedenis soos die OTWSA nie.

Vir meer besonderhede sien http://www.otwsa-otssa.org.za/

Share this / Deel hierdie: