‘n Nuwe reeks oor die geskiedenis van Ou Testament-eksegese

Aan die Departement Ou Testament, Universiteit van Pretoria, word ‘n nuwe reeks in verband met die geskiedenis van Ou Testament-eksegese geskryf. Dit vervang nie die vorige reeks van 27 artikels nie, maar is ‘n nuutskepping en ‘n uitbreiding en strek oor 100 aflewerings om die 100jarige bestaan van die Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria, te gedenk en te vier. Dit begin in Augustus 2017 en sal tot die begin van 2018 strek en sal op Dinsdae en/of Donderdae op die teo-webwerf in Afrikaans en Engels verskyn.

Projeknaam

Geskiedenis van die verstaan en uitleg van die Ou Testament vanaf die Nuwe Testamentskrywers tot die een en twintigste eeu.

Doel van die projek

 • Om die waarde van historiese verstaan te beklemtoon want dit is in die geskiedenis van die uitleg dat ons die spatsels van die waarheid kan raaksien en insigte kan toe-eien wat ons nie ken nie of lankal vergeet het.
 • Om deur hierdie geskiedenis die band tussen vandag se eksegeet en dié van gister en eergister te verstewig en weer te ontdek ons is wat ons is deur hulle.
 • Om die storie so te vertel dat die ineengestrengeldheid van kerk en eksegese, verstaan en intellektuele konteks., geloof en rede duidelik sal blyk.
 • Om die verskeidenheid maniere van verstaan aan te toon en te beklemtoon dat Skrifuitleg nooit finaal en absoluut is nie en dat elke geslag en individu bewustelik sy/haar plek in hierdie lang tradisie moet soek, vind en uitbou.
 • Om uiteindelik aan te toon dat die Ou Testament altyd daar was, maar in verskillende gestaltes.

Voorlopige oorsig

Hieronder ‘n baie voorlopige indeling wat uiteraard kan verander soos wat die reeks vorder.

Hermeneutiek van geskiedskrywing

 1. Bekendstelling van die projek
 2. Geskiedenis en hermeneutiek
 3. Die kerk as lewensruimte
 4. Kerkgeskiedenis as uitleg van die Ou Testament
 5. Tydsindeling en bronne
 6. Apologie aan die Joodse geloofsgemeenshap

Die Ou Testament en die Nuwe Testamentskrywers

 1. Historiese en lewenskonteks
 2. Die Ou Testament as basisteks in moeilike tye (Lukas)
 3. Paulus: alles word anders verstaan
 4. Markus: vervulling van beloftes
 5. Matteus: ‘n Joods-Christelike verstaan
 6. Johannes: lyding en Ou Testament ineengestrengel
 7. Samevatting navorsingsresultate

 Uitbreiding van die Christendom

 1. Hoe het alles gebeur?
 2. Feestye
 3. ‘n Reisbeskrywing

Vroeë kerk

 1. Historiese en lewenskonteks
 2. I Clemens: geen breuk in die heilsgeskiedenis nie
 3. Barnabas: Ou Testament net vir Christene
 4. Justinus die Martelaar: OT ouer en beter as filosowe
 5. Marcion: verwerp Ou Testament
 6. Irenaeus: behou beide testamente
 7. Samevatting navorsingsresultate

Afrika, en die Ou Testament

Aleksandrynse skool

 1. Teologiese wêreld
 2. Clemens: Christus verduidelik die Ou Testament
 3. Origenes: die Ou Testament en die weg van die siel

 Afrika, Kartago

 1. Ciprianus
 2. Tertullianus

Augustinus

 1. Lewensloop: ‘Confessiones’
 2. Sy tyd by die Manicheërs: verwerp Ou Testament
 3. Sy vriend Ambrosius: veelvuldige verstaan moontlik
 4. Tyconius: die eerste westerse hermeneut
 5. Sy korrespondent Hieronymus
 6. Woorde is snaakse goed: betekenis ontglip jou altyd
 7. Gebruik en geniet: regte houding teenoor Ou Testament
 8. Psalms: Christus is die sentrum
 9. Psalms: Totus Christus
 10. De Civitate Dei: die Ou Testament en hoop
 11. Verdere invloed: Middeleeue, Luther
 12. Samevatting navorsingsresultate

Die wonderlike middeleeue

 1. ‘n Ander wêreld, ‘n ander lees
 2. ‘n Middeleeuse priester se viervoudige verstaan
 3. Hugo van Sint Viktor: ‘n diepere historiese verstaan
 4. Abelardus: dialektiek en eksegese
 5. Bernardus: ‘n stem uit die klooster
 6. Joagim van Fiore: die einde is naby
 7. Nikolaus van Lyra: sonder Lyra kon Luther nie dans nie
 8. Samevatting navorsingsresultate

Die Reformasie

 1. Die Renaissance: terug na die teks
 2. Die groot ommekeer: 1512-1517
 3. Luther: die psalms en die Reformatoriese deurbraak
 4. Luther: Totus Christus en sy verstaan van Psalm 22
 5. Luther: sy kommentaar op Galasiërs
 6. Melanchton en/of Zwingli: die Ou Testament en teologie
 7. Calvyn: die historiese lees van die Ou Testament
 8. Calvyn: Moses en Genesis
 9. Flacius Illyricus: verstaan en metode
 10. ‘n Na-Reformatoriese skok: eenduidigheid is weg
 11. Samevatting navorsingsresultate

 Ortodoksie, Aufklärung, Piëtisme

 1. Ortodoksie: ‘n vaste greep op die teks
 2. Aufklärung: verstaan teks redelik
 3. Piëtisme: gevoel en eksegese
 4. Opkoms van die natuurwetenskap: ontluistering van die Ou Testament
 5. Samevatting navorsingsresultate

 Ontluiking van die historiese bewussyn

 1. Denke in 19de eeu: die ewige verlies
 2. Friedrich Schleiermacher: die Ou Testament onnodig
 3. Simon en Astruc: ons verstaan deur andere
 4. Barug Spinoza: skei denke en openbaring
 5. Johann Philip Gabler: ‘n dag in 1787
 6. Wilhelm Lebercht De Wette: geloof en historiese kritiek hoort saam
 7. Wilhelm Vatke: verbind Hegel en De Wette
 8. Tübingerskool: historiese kritiek en historiese verstaan
 9. Julius Wellhausen: ‘n radikale ander manier van lees
 10. Julius Wellhausen: uiteindelik ‘n geskiedenis van Israel
 11. Samevatting navorsingsresultate

 Die twintigste eeu

 1. Hermann Gunkel: sages is belangrik
 2. Alt en Noth: historiese verstaan word die norm
 3. Gerhard von Rad: verskillende strome kom bymekaar
 4. Gerhard von Rad: alles begin by ‘n geloofsbelydenis
 5. Gerhard von Rad: die profete antwoord op die heilsgeskiedenis
 6. Karl Barth: geskiedenis nie so belangrik nie
 7. Rudolf Bultmann: die Ou Testament is mislukte geskiedenis
 8. Wolfhart Pannenberg: die geskiedenis is die wydste horison
 9. Samevatting navorsingsresultate

 Die Pentateug in die 20ste eeu; ‘n gevallestudie

85-100. Grepe uit die Pentateugnavorsing/ ‘n Teologiegeskiedenis van die Israel

©jler

Share this / Deel hierdie: