Vos, CJA, Hogan, LL & Cilliers, JH (eds), 2007. Preaching as language of hope. Pretoria: Protea Boekehuis (Studia Homiletica 6). Prys: R120-00.

 

In die voorwoord van hierdie publikasie word die leser begelei op die pad na die heiligdom van homiletiek en liturgie. ‘n Paar woorde van hoop sal die leser motiveer om hierdie heiligdom te betree. Daar is ‘n verskeidenheid van stemme in die heiligdom, maar almal het één doel voor oë: hulle staan in diens van die preek as ‘n “taal van hoop”. Hulle is soos strome van lig in die duisternis. Die gesproke woord wil die angs en vertwyfeling deurbreek met strale van hoop.

 

Die sewende kongres van die “Societas Homiletica” het van 5-10 Augustus 2006 by die Universiteit van Pretoria plaasgevind. ‘n Groot groep homilete van oraloor in die wêreld het aan hierdie kongres deelgeneem. Taal as ‘n draer van hoop was vanuit verskillende perspektiewe bekyk: vanuit die teologie, krag van verbeelding en die oordrag van hoop. Dit is as kragtige medium en instrumente beskou ten einde die pad na die heiligdom voor te berei en uit te lê.

 

Die werkswinkels het onder andere op die volgende temas gefokus: ‘n opflikkering van hoop, die koninkryks-gelykenisse, ‘n herlees van Moltmann, die onderrig van homelitiek aan die hand van Rudolph Bohren, visuele media, en ‘n jukstaponering van skande en hoop.

 

Kenmerkend van die veld van die homiletiek is die feit dat dit nooit sonder ‘n konteks kan funksioneer nie. Derhalwe is daar ook sterk gefokus op die “hopeloosheid/uitsigloosheid” van die mensdom. Verder is daar gefokus op hoe preke – as ‘n pastorale gebeure – in staat is om hoop aan mense te gee. Aandag is geskenk aan hoe Jesus se lyding vir mense hoop in hulle eie situasie van lyding kan bied. Die preek is derhalwe ‘n draer van hoop binne die konteks van MIV/Vigs; asook binne die konteks van armoede.

 

Hoop reik ook uit na die einders van die aarde; gevolglik is daar vanuit die Indiese perspektief op hoop gefokus. Die tweelingsuster van hoop – liefde – help ook om armoede te verlig. Hoop verlig beide die donkerder en ligter kant van die menslike psige.

 

Die konferensie is afgesluit met ‘n gesamentlike diens. Dit is die hoop van die redakteurs van hierdie boek dat dit vir elke leser die wonder van hierdie kongres sal ontsluit. En mag dit terselftertyd die gebied van die homiletiek in alle uithoeke van die wêreld bedien. Die Universiteit van Pretoria was ‘n trotse aanbieder van hierdie kongres onder leiding van die President van die Societas Homiletica prof Cas Vos.

 

Die inhoudsopgawe (hieronder) gee ’n goeie beeld van die uiteenlopende temas wat tydens hierdie kongres bespreek is:

 • Cas Vos: Preaching the language of hope
 • Jan Hermelink: The theological understanding of preaching hope
 • Thomas Troeger: Seeing visions and dreaming dreams: the imaginative power of preaching hope
 • Elna Mouton: Transmitting hope in the New Testament
 • Albrecht Grözinger: The parables of the Kingdom as fictions of hope
 • Ciska Start: “Flickering hope after 40 years”: a rereading of Moltmanns’ theology of hope for today’s preaching
 • Jantine Nierop: Teaching homiletics with Rudolf Bohren’s Predigtlehre
 • Mogens Lindhardt: Shame and hope
 • Lucy Hogan: Homiletical research: Workshop One
 • Gerrit Immink & André Verwey: Dealing with the suffering of Jesus in a context of a suffering world: an example of empirical homiletics
 • Johan Cilliers: Preaching as language of hope in a context of HIV and AIDS
 • Ben de Klerk: Preaching hope within a social context of hunger and of affluence
 • Leif Andersen: The language of hopelessness in preaching: pastoral care in the preaching of hope
 • Masilamani Gnanavaram: Preaching as language of hope: an Indian perspective
 • Rantoa Letšosa: Preaching love as a support base of the alleviation of poverty
 • Elisabeth Grözinger: Hope in the field of psychotherapy
 • Maake Masango: Who touched me

 

Preaching as language of hope is verkrygbaar by Protea Boekehuis

Tel.nr: (012) 362-5683 / 362-3444 / 362-6073

Epos: protea@intekom.co.za

Prys: R120-00

Share this / Deel hierdie: