Twee belangrike feeste in die wêreldreligies Judaïsme en Christendom lei ons na die wortels van die verskynsel “godsdiens”. Albei verwys na ondergang, en dan na die redding deur God daaruit. Paasfees is nie eenvoudig maar net aan Pesach verwant, of het slegs daaruit ontstaan soos ‘n steggie vanaf ‘n plant nie. Tog kan ons sê dat hierdie twee feeste dieselfde wortels besit: grenservaringe, doodsangs en verrassende nuwe perspektiewe.

Wat word gevier? Mens sou kon sê, ‘n soort wêreldformule van geloof: Alle lewe word voortdurend deur chaos en dood bedreig. Maar op ‘n onverklaarbare wyse oorleef en oorwin lewe tog altyd. Wat die moderne wetenskap as entropie beskryf, noem die Ou Testament: tohu-wa-bohu (Gen 1:2), wat indien dit woordeliks vertaal word, “woes en leeg” beteken. Maar Tohuwabohu beteken ook veel meer as net dit. Dit is die gevoel waardeur ‘n mens aangegryp word wanneer jy in die Joodse Museum in Berlyn in die swart vertrek staan, wat soos ‘n skoorsteen na boontoe gaan. Dit omlyn die magteloosheid waarmee ons moet toekyk hoe geweld of ‘n siekte aan mense skade doen en hulle vernietig. Dit beskryf die omkering van liefde tot haat.

Nietemin – en dit is die inhoud van Paasfees en Pesach – dit beskryf ook vir ons die teenbeweging: weliswaar en skynbaar met veel moeite en ook swakker, maar uiteindelik oorwinnend: die lewe deurbreek die kors van die dodelike, die lig verhelder die duisternis en die skepping deurbreek alles wat vernietigend daarop inwerk. Die Jode het eeuelank beleef hoe hulle deur vervolging en katastrofes as volk van God gelei is en dit oorleef het. Christene stel ook nie die dood as iets minder bedreigends voor as wat dit werklik is nie. Hulle weet egter dat daar ‘n weg deur die dood tot die lewe is. Die oorweldigende vreugde van Pesach en Paasfees, wat in beide hierdie religieuse tradisies gevier word, bind die sekerheid saam dat God sy skepping asook die mens daarin, nie aan die Tohuwabohu sal oorlewer nie. Die lewe het alreeds oorwin.

Oorspronklike artikel:
Baur, W 2006. Pesach und Ostern – Feiern gegen den Tod. Welt und Umwelt der Bibel 40/2, 10-11.

Share this / Deel hierdie: