Teks: Kolossense 2:20-3:5

Sal dit nie lekker wees as God ‘n slag aan die wenkant is nie?

In die wêreld rondom ons is daar misdaad, geweld, honger, siekte, sukkelende huwelike, die stryd om kop bo water te hou. En dan kom die vraag op: Waar is God in dit alles?

Wie is aan die wenkant?

Dit is in ‘n sekere sin ook die vraag van die Kolossense. Hier is ‘n situasie waarin die twyfelendes wesenlik vra: Stel die manier waarop ons in God glo ons aan die wenkant of die verloorkant?

Die situasie van die gemeente in Kolosse

Die gemeente verkeer in ‘n situasie van bedreiging deur ‘n groep Joodse mistici wat buite die gemeente staan en spot met die gemeente se geloof in ‘n gekruisigde Messias (2:3-4,8,11,16-18).

Húlle, sê hulle, het die regte godsdiens, ‘n godsdiens van wetsvervulling met streng reëls. Daarby maak hulle aanspraak op mistieke belewenisse, op hemelse visioene (2:18).

Die probleem in die gemeente ontstaan in die houding van sommiges wat deur die aansprake van die mistici begin twyfel of geloof in Christus genoegsaam is in die diens van God. Hulle begin dink daaraan om die godsdienspraktyke van die teenstanders na te volg (vgl die positiewe oordeel in 2:5 met waarskuwings in 2:8 en 2:16-19 en die verwyt in 2:20-23).

Die situasie van kerk en gemeentes in ons gesekulariseerde wêreld: Is lidmate van die kerk nog seker van waarin hulle glo en waar hulle staan met betrekking tot die baie aansprake wat van buite die kerk op hulle af kom?

Die oplossing

Hulle moet vashou aan die verkondigde Christus: alleen daarin lê hulle heil (2:19 vgl 2:9-15).

En dan volg die oproep: Hulle moet ‘n nuwe lewe leef op grond daarvan dat hulle saam met Christus gesterf het en saam met Hom opgewek is uit die dood (3:1-5; 2:20-23). Hoe kan Paulus dit veronderstel? Hy kan, want hy het mos die wonder van hulle nuwe verhouding met God en die implikasies daarvan in hoofstuk 2:11-14 duidelik uitgespel. Ja, sal iemand teenwerp: Dis maklik om te sê, maar: Is dit waar? En hierop is daar net een antwoord: Dit is waar vir wie dit glo; vir wie daarop vertrou (vgl 2:12; 1:13-14). En daarom is die Kolossense aan die wenkant wanneer hulle dááraan vashou.

Leef aan die wenkant

Kyk goed wat Paulus in ons teksgedeelte sê: Die verkondiging van die opstanding vindiseer die kruisgebeure: In die kruis lê God se oorwinning. Hierin word die vraag van die twyfelendes beantwoord: Kyk na die kruis: Sien daar God se oorwinning. Beleef dit in die geloof deur volle vertroue daarin te stel. Dan het Christus opgestaan in my geloof. En so is God aan die wenkant, altyd.

Beleef die oorwinning in geloofsvertroue. Beleef in geloofsvertroue die opstanding as die oorwinning wat God in die kruis bewerk het.

Gaan dan uit en leef ‘n nuwe lewe met God aan die wenkant (3:1).

Want in die oorwinning van die kruis is God altyd aan die wenkant.

[Gepreek Paassondag 2008]

Share this / Deel hierdie: