Op Dinsdag 24 Junie 2008 het die tweede video-ontmoeting tussen studente van die Universiteit van Essen en die Universiteit van Pretoria plaasgevind. Sedert 2007 neem prof Dirk Human (Pretoria) en prof Aäron Schart (Essen) inisiatief om teologiese gesprek tussen hierdie twee groepe studente te stimuleer. Die doel is om studente vanuit verskillende kontekste aan mekaar bloot te stel sodat hulle eerstehands kan ervaar hoe omgewing, kultuur en agtergrond ook teologiese sieninge beïnvloed. Wat hierdie ontmoetings opwindend maak, is dat dit direk en by wyse van ‘n videokonferensie plaasvind: met ander woorde, ‘n mens sien onmiddellik diegene met wie jy praat, al is hulle by wyse van spreke aan die ander kant van die wêreld.

Waar teologie by die Tuks-groep die belangrikste oorweging is, neem die Essen-studente dit as ‘n vak saam met ander, soos Ekonomie, Sielkunde, Engels, Duits ensovoorts. Insiggewend was egter die verspreiding wat betref kleur en geslag. Die Essen-groep was almal wit, die meerderheid vroulik; Tuks het Afrika verteenwoordig – die meerderheid was swart en manlik met een wit manlike en een swart vroulike student. Essen moes ook onder die indruk kom van die diverse Suid-Afrikaanse gemeenskap: benewens die plaaslike studente, daar was verteenwoordigers vanuit Nigerië, Zambië, Zimbabwe, en Ruanda.

Vrae het gewentel rondom die gebruik van die Bybel in die samelewing en het onderwerpe gedek soos godsdiensonderrig in skole, armoede, die koste van ‘n Bybel, godsdienskonflikte, bevrydingsteologie, patriargie, vroueregte, omgewingsbewussyn, ensovoorts. Selfs die bykans onbekende godsdienstige beweging ‘Umbanda’ het aan die orde gekom. 

Uiteindelik het dit geblyk dat die Bybel nie van kulturele persepsies en kulturele belange losgemaak kan word nie. Die vrae van Wes-Europa is anders as die van Afrika, dieselfde Bybel word gebruik om ‘n antwoord te soek. Terselfdertyd is dit opwindend en stimulerend om wedersyds hiervan bewus gemaak te word, en ook wedersyds van mekaar te leer. Vir almal was dit ‘n verrykende ervaring.

Share this / Deel hierdie: