Preekgeboorte

‘n Bespreking van Van Rensburg, FJ (red) 2011 se Preekgeboorte. Van eksegese tot preek. Potchefstroom: Potchefstroomse Teologiese Publikasies. 335 bladsye.

 

Die 2011-Preekgeboorte is die derde inkarnasie van ‘n handleiding wat doelbewus prakties, doelbewus stapsgewys die preekproses van A tot Z verduidelik. Of eerder: begelei. Waar ervare predikers dalk weer nuut sal dink oor sekere stappe van preekmaak (moontlik die meer teologiese elemente, waarmee  Preekgeboorte in aanvang neem), sal teologie-studente die planmatige (dalk selfs oorgeordende) uiteensetting waardevol vind. Hoewel teorieë oor  die eksegese, die homiletiek en die kommunikasiekunde nie eksplisiet behandel word nie, is dit duidelik dat die skrywers daarin onderlê is; die aanbieding is egter geheel prakties, met heelwat voorbeelde en kort werkopdragte.

Die verskillende afdelings van die boek is deur ‘n paneel van ses skrywers, dikwels ‘n paar saam per afdeling, behartig. Hoewel twee van die skrywers nie lidmate van die Gereformeerde Kerke is nie,  is die gees wat die boek as geheel adem ‘Potchefstrooms’. In dié sin: nooit onkrities nie, is die aanbieding ook nie werklik krities nie; ‘n behoudende tipe middeweg word meermale gevind tussen twee retoriese-opstelde alternatiewe. Die eksegetiese weg wat gevolg word, is oorwegend taalmatig: grammatika en retoriese struktuur staan voorop, met die historiese wat in ‘n sekere sin betrek word, naamlik deur ‘n (moeilik-volhoubare) onderskeid tussen ‘n sosiaalwetenskaplike en ‘n sosiohistoriese metodiek. So ‘n benadering sou vir min buite die Gereformeerde Kerke aantreklik wees; nogtans is hierdie ‘n legitieme siening binne die beskikbare panorama van Bybel-analises. Dit is egter op verskeie maniere wetenskaplik onvolhoubaar om dit voor te stel dat die  Ou-Testamentiese teks  vir 3 000 jaar met die hand oorgeskryf is, voor dit in die 15de eeu gedruk is.

Ander kenmerke van die boek is dat dit daarop uit is om die kerk te dien; om predikers toe te rus; om die Bybel vir vandag te ontluit; om teologiese fundering en homiletiese praktyk sinvol te verbind; om dus kontekstuele en relevante maar steeds Bybelgefundeerde prediking tot diens te staan. Dié goeie bedoelinge met Preekgeboorte blyk duidelik. Die taal is keurig, met ‘n tipe beleefdheid wat in hierdie resensie, met enkele uitsonderinge na, nagevolg word. Die beplanning, deeglik. Heelwat Afrikaanse bronne wat nie gereeld in die akademiese literatuur  na vore kom nie, word opgeneem. Lesenswaardig is die boek beslis; insiggewend, ook, vir onervare predikers. ‘n Aanwins binne die Afrikaanse teologiese dienspublikasiebedryf.

 

Share this / Deel hierdie: