Piet Muller (red.), 2016. Kom ons bid. Gebede vir vandag (2de uitgawe). Pretoria: Malan Media.

(Ook beskikbaar in Kindle-formaat.)

Bydraers: Piet Muller, Fanie Cronjé, Ronell Bezuidenhout, Willem Nicol, Abel Pienaar, Gerhard Bothma, Johan Herholdt.

ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, die 1 Tes. 5:17-opdrag, vind neerslag as sentrale deel van Afrikaanse geloofsuitdrukkingswyses beide in gebedshandelinge en in gebedsnadenke. Laasgenoemde sien ‘n mens onder meer in die standhoudende bron van boeke oor gebed, oor dekades heen al, met Vincent Brümmer se 2008-prysboek What are we doing when we pray? On prayer and the nature of faith tans die mees bekende. Soos dié Brümmer-boek, is Kom ons bid. Gebede vir vandag ook ‘n tweede uitgawe. Dit is minder akademies en meer populêr in aanslag, maar nie minder ingeligd nie; veel minder analities en baie meer ervarensmatig ingestel. ‘n Boek vir die breë geloofsgemeenskap, kerklik en buite-kerklik. ‘n Boek vir lees en herlees, soos ‘n mens saam dink en saam groei.

‘n Ongewone aanslag is die klem wat geplaas word op stilte voor God, nie net in die sin van stilgebed nie, maar eerder in die sin dat ‘n mens in jou omgang met God en voor God die onmag van woorde beleef. Gewyde stilte is dalk juis dié vorm van gebed, teenoor die meer kenmerkende aktiewe uitsdrukking van geloof binne Afrikaanse kringe, byvoorbeeld in gebede waar woorde iets moet raakpraat. Gebed is egter nie eerstens in woorde ingebed nie. Hierdie uiters waardevolle aanslag spreek vanaf Muller se openingshoofstuk in Kom ons bid, en word bykans deurgaans volgehou. Nie raakpraat nie, maar geraakte stilte bly hier die kenmerk van Godsteenwoordigheid.

Uit verskillende hoeke besin die medewerkers oor sulke gebedsweë: Fanie Cronjé, op heel persoonlike wyse uit sy ervaring; Ronell Bezuidenhout, met diep insig oor godsbeelde; Willem Nicol, oor ope gebedsmeditasie; Abel Pienaar, oor gebedsopenheid; Gerhard Bothma, oor kinderbedes in die lig van kritiese geloofsinsigte; Johan Herholdt, oor stilte in ‘n raaswêreld – om slegs een van elke outeur se bydraes te noem. Die bydraes is na genoeg aan mekaar dat die geheel nie soos ‘n mallemeule voel nie, maar verskillend genoeg herhaling nie gevind word nie.

Op een manier beskou, sal dit altyd vreemd wees om te lees oor gebed. Op ‘n ander manier beskou, sou dit nog vreemder wees om nie uit sulke belesenheid rondom bid te put nie.

Bibliografie

Brümmer, V 2008. What are we doing when we pray? On prayer and the nature of faith (2nd ed.). Burlington, VT: Ashgate.

Muller, P (red.) 2016. Kom ons bid. Gebede vir vandag (2de uitgawe). Pretoria: Malan Media.

Share this / Deel hierdie: