Toegepaste Beradingskole vir Leraars: 5 dae se beradingsopleiding in die bedieningspraktyk

Applied Counselling and Development Institute of SA

nooi u uit na een van ons

Toegepaste Beradingskole vir Leraars en Teologie Studente in September en November

Hierdie skool bied u 5 dae se beradingsopleiding in die bedieningspraktyk.

Hoe gaan dit u baat?

Die voordeel van hierdie kursus lê in die praktiese nut wat dit het vir leraars, predikante, priesters en geestelike leiers wanneer hulle hul pastorale pligte in hul gemeentes vervul. Die kursus bou ‘n brug tussen die teologie as teorie en die praktiese konteks waar sorg, ondersteuning en berading deurslaggewend is.

U sal blootgestel word aan ‘n verskeidenheid beradingstemas in ‘n diverse multi-kulturele konteks soos wat dit van toepassing is op u pastorale pligte. U sal die selfvertroue ontwikkel om onderskragende en bemagtigende verhoudings te bou en inspireer word om u persoonlike kreatiewe potensiaal te ontgin. En u sal begelei word deur geregisteerde and gesertifiseerde pastorale en sielkundige beraders sowel as trauma praktisyns wat voortdurende terugvoer, onderrig en individuele ondersteuning verskaf.

‘n Bywoningsertifikaat en ‘n getuigskrif sal uitgereik word aan individuele kursusgangers (besig met akkreditasie).

Wie kan die skool bywoon?

Alle praktiserende leraars en finale jaar teologie studente wat toegewyd is tot die ontwikkeling van hul beradingsvermoë, persoonlike potensiaal en groei.
Oorsig van die inhoud van die kursus.

Die kursus fokus op die ontwikkeling van praktiese beradingsvaardighede soos aktiewe luister, refleksie; hoe om die persoon wat beraad word in die proses in te nooi; hoe om vrugbare vrae te vra; waarop om te fokus; die rol van etiek en mag in berading; hoe houdings soos respekvolle nuuskierigheid en medelyende empatie berading ondersteun.

Die kursus gee gulde geleenthede om beradingstegnieke en luistervaardighede in ‘n geborge, maar uitdagende omgewing te oefen. Kursusgangers oefen vaardighede in die opleidingslokaal, maar ook deur berading van pasiente in die hospitaal.

‘n Verskeidenheid van beradingstemas word aangeraak, insluitende verhoudingskwessies en konflik, huwelik en familieberading, krisis en traumaberading, berading van adolessente en ouer mense, rouberaad, siekte en seksualiteit.

Klem word gelê op deelnemers se persoonlike ontwikkeling, wat selfondersoek en die ontdekking van persoonlike voorveronderstellinge, oortuigings, vrese en sterkpunte insluit.

Datums en plek: Die skole vind plaas op 26 – 30 September, sowel as 31 Oktober – 4 November 2011 in Steve Biko Akademiese Hospitaal, Pretoria.

Koste: R1500

Hoe om te registreer: E-pos contact.acdisa@gmail.com. Besoek ons ook op Facebook.

Meer oor ACDiSA:

Die Applied Counselling and Development Institute of South Africa bied sy toegepaste beradingskole aan in samewerking met HospiVisie. Met hulle tuiste in die hart van Steve Biko Akademiese Hospitaal wat Tshwane se belangrikste traumasentrum is, bedien dié twee organisasies ‘n omvattende groep beradingskliënte.

Danksy die hospitaalkonteks waarbinne hulle werk, het ACDiSA se beraders en opleiers omvangryke ervaring en ‘n diep begrip van ‘n verskeidenheid menslike probleme, insluitende trauma en pyn. Hierdie deskundiges werk met pasiënte, hul gesinne, slagoffers van motorongelukke en misdaad, terminale siekes en gesondheidswerkers soos dokters en verpleegsters. Hulle bied ook die praktiese internskapprogram vir sielkunde-studentberaders aan en gee opleiding in berading vir mediese studente. Dr Ilse Gravett, Me Hettie Mathie, Mnr Rudolph van Schoor en ander gaslektore gaan hul kennis, praktiese ervaring en betrokkenheid met mense se beproewings en oorwinnings deel.

Ontmoet die opleiers:

Dr Ilse Gravett

PhD Teologie, 2009, Universiteit van Pretoria: ‘Narratives of couples affected by infertility’.

MA Teologie, 2001, Universiteit van Pretoria: ‘Midlife crises in marriage and family’.

Honneurs Sielkunde. 1994 Universiteit van Suid Afrika.

Geregistreerde Traumaberader (HPCSA).

Geregistreerde Psigometris (HPCSA).

Dr Ilse Gravett het 15 jaar ervaring in berading en opleiding. Benewens haar private beradingspraktyk het sy as berader gewerk by die Medcare kliniek. Sy is tans die hoof van HospiVisie Berading en Geestelike Sorg by Steve Biko Akademiese Hospitaal. Sy is ook die kursusleier van die Pastorale Sorg en Beradingskursus by die Sentrum vir Kontekstuele Bediening van die Universiteit van Pretoria. Haar kundigheid en belangstelling sluit die terreine van narratiewe berading, trauma, gesinsterapie, onderrig in lewensvaardighede, seksualiteit en geslagskwessies en spiritualiteit in.

Me Hettie Mathie

Honneurs Sielkunde, 1979 en BPsig, 2009, Universiteit van Suid Afrika.

Diploma in Arbeidsreg, 1994, Randse Afrikaanse Universiteit.

Diploma in Opleiding en Ontwikkeling, 1983, Institute of People Management.

Geregistreerde Traumaberader (HPCSA).

Geregistreerde Geoktrooïeerde Menslikehulpbron Praktisyn (SABPP).

As ‘n ervare traumaberader in HospiVisie Berading en Geestelike Sorg by Steve Biko Akademiese Hospitaal werk Me Hettie Mathie al ‘n hele paar jaar lank met pasiënte, hul families, mediese personeel en studente. Sy het meer as 20 jaar ervaring in industriële sielkunde, menslike hulpbronbestuur en opleiding in die korporatiewe wêreld. Dit sluit in die vestiging van ‘n raadgewende besigheid wat gespesialiseer het in pasgemaakte strategiese oplossings vir menslike hulpbronkwessies. Haar ervaring en belangstelling sluit kroniese pyn en siekte, psigoneuroïmmuniteit, verligting van spanning, bemiddeling, leierskapontwikkeling en etiek in.

Mnr Rudolph van Schoor

Gesertifiseerde Traumatic Incident Reduction Praktisyn (TIRA).

Mnr Rudolph van Schoor het meer as 5 jaar ervaring as ‘n traumaberader en is tans die hoof van die HospiVision Trauma Beradingseenheid in die Ongeluk en Noodeenheid van die Steve Biko Akademiese Hospitaal. Hy het reeds ‘n aantal trauma reaksiespanne gelei, byvoorbeeld vir die personeel van Rovos Rail na ‘n rampspoedige ongeluk en van C Maks Gevangenis na die moord op ‘n amptenaar van korrektiewe dienste. Sy kundigheid en belangstelling sluit metasielkunde, traumotologie, kontemplatiewe spiritualitiet, leierskapontwikkeling en onderrig in lewensvaardighede in.

Share this / Deel hierdie: