Soos ‘n blom na die son draai deur Cas Wepener
Liturgiese voorstelle vir gebruik in die erediens en in ander spesifieke dienste

Volle bibliografiese besonderhede
Titel: Soos ‘n blom na die son draai
Outeur: Cas Wepener
Uitgewer: Bybel-Media (BM)
Datum: 2011
Paginae: 139, bronnelys ingesluit
Prys: Onbekend
ISBN: 978-0-86487-522-8

‘Soos ‘n blom na die son draai’ is die motto van hierdie boek deur Cas Wepener. Vir die skrywer is dit simbolies van die gebeure in die erediens – die ontmoeting tussen God en mens. Die mens hunker na God, maar terselfdertyd reik God ook na die mens uit. Soos ‘n blom na die son draai is ‘n boek met voorstelle vir die liturgie wat predikante – maar ook gelowiges – kan help om God deur hul aanbidding te eer.
Cas Wepener hou die veranderde en veranderende liturgiese behoeftes in gedagte, asook die ekumeniese konteks van huidige aanbiddingspraktyke. Daarom maak hy vernuwende voorstelle vir bekende liturgiese elemente wat wat so maklik ge-yk kan word: votum, wet, seëngroet, skuldbelydenis ensovoorts. Die erediens as ruimte vir ontmoeting tussen God en mens blyk deurgans. Die gemeente word soveel moontlik betrek, en diens word ingelei, voortgesit en voltrek deur ‘n tweegesprek tussen die voorganger (liturg) en die gemeente. Om reg aan die ekumeniese konteks te laat geskied, is daar enkele Engelse en Nederlandse gedigte en gebede, asook die Apostoliese geloofsbelydenis in Xhosa (p 64).
Predikante sal ook baat by voorstelle hoe om kinders sinvol by die nagmaal te betrek, meer as om hulle bloot saam met hul ouers by die tafel te laat aansit. Die hedendaagse mens het ook ‘n groter behoefte aan stilte, en dit word op pagina 88 aangespreek. Litanie – ‘n smeekgebed – is ‘n liturgiese gebeure wat in die meeste kerke afgeskeep word, maar wat besonder verrykend kan wees. Behalwe vir litanieë deur die loop van die kerklike jaar, word voorstelle gemaak vir ‘n litanie vir rus en heling (p 99), en ‘n litanie vir die skepping (p 101).
Die boek sluit af met liturgiese voorstelle vir enkele ander dienste, onder andere ‘n begrafnisdiens en vir die plasing of uitstrooi van as.
Soos ‘n blom van die son draai, is hoogs aan te beveel vir predikante wat die erediens vernuwend wil inklee, sonder om bekende tradisies oorboord te gooi.

Teen my sin en beterwete. Deon Bester, Johan Cilliers en Ian Nell (redakteurs)
Kantaantekeninge oor preek en preekmaak

Volle bibliografiese besonderhede
Titel: Teen my sin en beterwete
Redakteurs: Deon Bester, Johan Cilliers en Ian Nell Uitgewer: Bybel-Media (BM)
Uitgewer: Bybel-Media (BM)
Datum: 2010
Paginae: 165
Prys: Onbekend
ISBN: 978-0-86487-499-3

Hierdie boek, ook oor prediking is in ‘n heel ander trant as die vorige. Verskillende skrywers – predikante – het hierin geskryf. Elkeen moes afsonderlik oor die volgende vier vrae nadink:

Waarom nog prediking?
Wat is prediking?
Hoe kom ek by my predikingspraktyk?
Waarvoor vra die konteks in Suid Afrika vandag in prediking?

Die agtien predikante wat bydraes gelewer het, is uiteenlopend. Sommige name is bekend, ander heeltemal onbekend. Van hulle is nog jonk, ander het reeds afgetree. Party is net ‘n gewone dominee, ander is professor. Die skrywers is meestal mans, maar daar is ook vroue wat vanuit hul bepaalde konteks skryf. En, dis nie net die hoofstroom Gereformeerde kerke wat verteenwoordig word nie, Charismatiese predikers lewer ook ‘n bydrae. Uiteraard verskil elkeen se aanpak, want elkeen skryf uit sy of haar eie hart, en elkeen moet die Woord aan mense in verskillende kontekste bedien. Elkeen vertel op sy of haar unieke manier hoe daar met die Woord geworstel word, hoe proses van preekmaak belewe word, watter dinge inspireer, watter hulpmiddels is nuttig, en selfs watter slaggate vermy moet word.
        Teen my sin en beterwete is dus ‘n boek wat nie soseer ‘n akademiese inslag het nie, maar eerder ‘n pastorale funksie vervul. Dit kyk in die dominee se binne- en studeerkamer. Dit kan predikante inspireer wat soms moedeloos en eensaam voel, en wonder of die bediening nog enigsins die moeite werd is! Maar daar is ook volop idees wat in die erediens nuttig aangewend kan word.
Predikante sal beslis by hierdie boek baat, maar ook lidmate wat dink ‘n preek is iets wat sommer net Sondag op die kansel gebeur!

Share this / Deel hierdie: