1. Die Dagbestuur van die Kuratorium neem kennis van die Kruispad-kommunikasie van die EI. Hierdie kommunikasie is teenstrydig met die gees en werkswyse wat die Kuratorium van sy kant gevolg het in kommunikasie met en oor die EI.

2. Sake wat die Dagbestuur as skadelik en nadelig ag is:

2.1. Die EI doen skade aan die kerk deur verdagmakend op te tree teenoor die persone en liggame wat getaak is met die roeping rondom die Teologiese Fakulteit Pretoria.

2.2. Die Kruispadnuusbrief wat uitgestuur is se weergawe van die gesprek tussen Kuratorium Dagbestuur en EI (op versoek van die Kuratorium sedert Aug 2007!) is deur die EI opgestel. Die Dagbestuur van die Kuratorium het op skrif beswaar gemaak by die EI dat dit eensydig en onakkuraat is, maar ten spyte daarvan is dit die wêreld ingestuur.

2.3 Die EI het by die betrokke ontmoeting aangedring daarop dat prof Muller hom aan die gesprek moet onttrek hoewel hy as die voorsitter van die NG Dosenteraad amptelik deel van die Dagbestuur is. Die Dagbestuur het prof Muller se reg verdedig om teenwoordig te wees. Hy het egter homself hierna verskoon.  Die EI is skynbaar onwillig om direk met die dosente in gesprek te tree.

3. Die Dagbestuur van die Kuratorium bevestig dus weereens dat die verantwoordelikheid van teologiese opleiding by UP vir die NG Kerk ons roeping en erns is (saam met die Dosenteraad van die NG Kerk) en dat hierdie verantwoordelikheid  met nougesetheid nagekom sal word.

4. Die gesprek was op inisiatief van die kuratorium in ‘n poging om op ‘n vriendelike basis misverstande uit die weg te ruim. Dit mag nie so geïnterpreteer word dat daarmee erkenning aan die EI verleen word as ‘n amptelike gespreksgenoot oor teologiese opleiding nie.

5. Die Dagbestuur van die Kuratorium herbevestig sy vertroue in al die dosente en beklemtoon dat daar by die ontmoeting nie inhoudelik oor dosente se teologiese uitgangspunte gepraat is nie. Die EI is daarop gewys dat waar daar klagtes was, die sake behoorlik kerklik ondersoek is en dat die Kuratorium die uitslag daarvan aanvaar het en tans geen probleem met enige dosent se leerstellinge het nie.

Share this / Deel hierdie: