In die Departement Ou-Testamentiese Wetenskap aan die Universiteit van Pretoria bestaan daar vier navorsingsprojekte: een oor die Pentateug (Pro Pent), die psalms (Pro Psalms), die profete (Pro Profete) en die Qumrantekste. Al vier hierdie eenhede het vanjaar afsonderlik vergader en is deur nasionale en internasionale vakgenote bygewoon. Die doel van hierdie navorsingsprojekte is om navorsing te stimuleer en ‘n wetenskaplike ruimte vir gesprek en besinning te skep.

Die Qumrankongres het vanjaar op 28 en 29 Mei by die Universiteit van Pretoria plaasgevind en referate oor onder ander die volgende temas is gelewer: die tekskritiese en eksegetiese bydrae van Qumran; die bydrae van Qumran tot ‘n betere verstaan van die Hebreeuse taalkunde; Spreuke 8 se wysheid en 4QInstruksie; die verwysings na ‘wyn’ en ‘rykdom’ in Habakuk 2:5 in die lig van 1QpHab; die lees van 1QS8:1-4 in ‘n sektariese konteks; die dialoog tussen die slegte priester en die slegte vrou; die eskatologiese verwagting in 4Q386 en Esegiël 37; die verband tussen die Qumrangemeenskap en die Jesusbeweging. Meer besonderhede kan van dr Ananda Geyser verkry word.

Pro Psalms het ook vanjaar op 27 en 28 Augustus by UP plaasgevind en die tema was, ‘Psalms and the poor’. Op die eerste dag is referate oor Eckart Otto en Jurie le Roux gelewer en op die tweede dag is meer op die psalms toegespits. Daar was referate oor armoede in die Ou Testament en Qumran; die armes in Boek V van die psalms; geweld in die psalms; ‘n Afrika-lees van Psalm 12. In aansluiting by laasgenoemde is Psalm 23 vanuit ‘n Afrika-bevrydingsperspektief en Psalm 82 Afro-sentries gelees. Die kongres is afgesluit met ‘n interpretasie van Psalm 102 en ‘skaamte’ as die ergste vorm van vernedering.

Pro Pent het van 29 tot 31 Augustus by Bass Lake plaasgevind en 22 referate is oor die tema ‘Torah and Prophets’ gelewer. Referate is gelees oor die val van Jerusalem en die invloed daarvan op die boek Deuteronomium; die hernude vraag of Marcion tog nie reg was en die Ou Testament eintlik oorbodig is nie; die wyse waarop die boeke Josua tot Konings deel van die vroeëre profete geword het; die intertekstuele verbindinge tussen 1 Konings 11:1-11 en Deuteronomium 7:4; 17:14-20 asook die relasie tussen sommige perikope in Genesis tot Numeri en die vroeëre profete. Daar is ook gewys op die magspel in die beskrywing van Israel se landgebied en grense; die Kronis se perspektief op dwaling en hoe dit deur Deuteronomium se wette beïnvloed is; die verstaan van die komplekse Ragab-figuur in Josua 2:6 aan hand van Martha Nussbaum se denke; die verduideliking van die begrip ‘binne-Bybelse dialoog’ aan die hand van Levitikus 19:2 en Josua 24:19. Met behulp van onder andere die bekende godsdiensfilosoof Richard Kearney is gepoog om die Pro Pent-tema anders te verstaan. Daar was ook referate oor die armes en Deuteronomium asook interessante Afrika-perspektiewe. Meer besonderhede oor Pro Pent kan verkry word by http://www.hts.org.za/index.php/HTS/article/view/1277.

Tydens die Pro Profete-byeenkoms op 1 September is referate gelewer oor leierskap na aanleiding van Jeremia, die gebede in die boek Jona en die spanning tussen die profeet en die priester oor die ware Israel en hoe die verhaal van Abraham ‘gebruik’ is om die probleem te belig (vgl http://teo.co.za/identiteit-en-die-ander-volke-jurie-le-roux/ asook http://teo.co.za/abraham-en-xenofobie-jurie-le-roux/)

Hierdie vier projekte vorm ‘n integrale deel van die Departement Ou-Testamentiese Wetenskap se onderrig en navorsing en het ook al internasionale betekenis verkry. Aan al vier projekte is tydgleuwe vir die lewering van referate by die IOSOT-2016-byeenkoms toegeken. IOSOT is die internasionale vakkongres vir Ou Testamentici wat volgende jaar by Stellenbosch plaasvind en wat deur vakgenote van oor die hele wêreld bygewoon sal word.

 

Share this / Deel hierdie: